Regulamin korzystania ze szkolenia Manager Projektów Sportowych.

§ 1
Podstawowe pojęcia

 1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja V4Sport, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 lok. 26 , 00-031 w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349049. Regon: 021189739; NIP 899-26-87-718

 2. Uczestnikiem szkolenia jest osoba fizyczna, jednoosobowa firma lub pracownik firmy i innej instytucji, który w wyznaczonym terminie dokona zgłoszenia udziału w szkoleniu, jest pełnoletni w momencie rozpoczęcia szkolenia - tj. 16.01.2016 r, oraz dokona zapłaty.

 3. Szkoleniem nazywamy całe szkolenie off i on-line, przygotowane przez Organizatora. Składowymi częściami szkolenia są: uroczysta inauguracja w Warszawie w dn. 16-17.01.2016 r., webinaria, dostęp do biblioteki on-line, konsultacje indywidualne, uroczysta gala w Warszawie w dn. 25.06.2016 i inne.

 4. Webinarium to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami.

 5. Biblioteka On-line to miejsce, w którym Organizator będzie archiwizował nagrania webinariów, skrypty, linki oraz wiele innych pomocy naukowych, niezbędnych Uczestnikom do przyswojenia przekazywanej wiedzy.

§ 2
Zgłoszenie

 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w szkoleniu polega na:

  1. założeniu przez niego konta na stronie internetowej www.mps.v4sport.eu

  2. uiszczeniu stosownej opłaty.

 2. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego regulaminu oraz harmonogramu Szkolenia dostępnego na stronie www.mps.v4sport.eu.

 3. Dokonanie zgłoszenia oznacza zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres mailowy informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 4. Poprzez zgłoszenie Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§ 3
Opłaty

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty jednoznacznie wskazującej na osobę korzystającą ze szkolenia (np. osoba prywatna, jednoosobowa firma, firma wieloosobowa ze wskazaniem imienia i nazwiska konkretnego pracownika).

 2. Płatność powinna zostać dokonana przelewem na konto Organizatora, numer rachunku: Bank Zachodni WBK S.A:
  48 1500 1272 1212 7006 4320 0000

 3. Wysokość opłaty:

  1. w terminie do 15.12.2015 r. obowiązuje cena promocyjna w wysokości 2 499,00 zł (wraz z podatkiem VAT)

  2. w terminie od 16.12.2015 r. do 31.12.2015 r. cena będzie wynosiła 2 899,00 zł (wraz z podatkiem VAT)

  3. istnieje możliwość zapłaty ratalnej:

   1. pierwsza rata w terminie do 15.12.2015 r. – w wysokości 1 599,00 zł

   2. druga rata w terminie do 20.01.2016 r. w wysokości 1 599,00 zł

 4. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której dokonywany jest zakup szkolenia, oraz skrót MPS, np. Jan Kowalski MPS.

 5. W przypadku płatności ratalnej – imię i nazwisko osoby, dla której dokonywany jest zakup szkolenia, oraz skrót MPS - I rata, np. Jan Kowalski MPS - I rata.

 6. W przypadku płatności ratalnej, brak uiszczenia drugiej raty we wskazanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja ze szkolenia.

 7. Na życzenie Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę VAT.

§ 4
Rezygnacja

 1. Złożenie, w formie pisemnej lub elektronicznej, rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 14 dni po dokonaniu pierwszej wpłaty (decyduje data wpływu pisma do Organizatora) nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. Organizator zobowiązuje się wówczas do zwrotu całości wpłaty dokonanej przez Uczestnika.W przypadku złożenia rezygnacji po ww. terminie, Uczestnik poniesie pełen koszt Szkolenia i nie przysługuje mu prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.

 2. Brak wpłaty drugiej raty w terminie do 20.01.2016 r. będzie traktowany jako rezygnacja ze szkolenia. W ww. sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków.

§ 5
Wymagania techniczne

 1. Szkolenie obywa się w formule off i on-line z wykorzystaniem sieci Internet.

 2. Wymagany jest dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego o szybkości transmisji minimum do/od komputera Uczestnika 1024/256 kb/s. Uczestnik musi we własnym zakresie zadbać o to, aby w trakcie szkolenia jego łącze internetowe nie było obciążone przez inne aplikacje lub innych użytkowników.

 3. Nie jest możliwe skuteczne skorzystanie ze Szkolenia, jeżeli Uczestnik korzysta z dostępu mobilnego do Internetu przy użyciu modemów GSM (sieci komórkowych).

 4. Komputer lub inne urządzenie (tablet, smartphone) użytkownika musi być wyposażony w głośniki/słuchawki, mikrofon oraz przeglądarkę internetową.

 5. Korzystanie ze wszystkich aplikacji na oficjalnej stronie Szkolenia może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

 6. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że dysponuje on odpowiednim sprzętem oraz szerokopasmowym dostępem do Internetu, umożliwiającymi udział w Szkoleniu.

 7. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności, w sytuacji gdy Uczestnik nie dysponuje środkami technicznymi wymaganymi do udziału w Szkoleniu, w przypadku problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika, oraz w innych sytuacjach niezależnych od Organizatora (np. awarie sieci Internet czy sieci elektrycznej), które uniemożliwiają odbycie szkolenia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Organizator nie dokonuje zwrotu kosztów szkolenia.

§ 6
Harmonogram zajęć

 1. Harmonogram zajęć dostępny będzie na oficjalnej stronie szkolenia.

 2. Organizator, w sytuacjach losowych, zachowuje prawo do zmian w harmonogramie, polegających na zmianie kolejności zajęć.

 3. W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Organizatora, Organizator zachowuje prawo do dokonywania zastępstw wykładowców/trenerów prowadzących webinaria i inne zajęcia.

§ 7
Inauguracja

 1. Uroczysta inauguracja Szkolenia odbędzie się w dn. 16-17 stycznia 2016 r. (sobota, niedziela) na PGE Narodowym i w jednym z hoteli w centrum Warszawy.

 2. Prawo do udziału w Inauguracji ma każdy Uczestnik szkolenia, który dokonał zgłoszenia i uiścił opłatę za szkolenie.

 3. Udział w Inauguracji nie jest obowiązkowy.

 4. W ramach Inauguracji każdy z Uczestników kursu otrzyma Pakiet Startowy, składający się z kilku gadżetów. Uczestnicy kursu, którzy nie będą obecni na Inauguracji, otrzymają Pakiet Startowy pocztą.

 5. Organizator, w sytuacjach wyjątkowych, zachowuje prawo do zmiany miejsca oraz programu Inauguracji.

 6. Szczegółowe informacje o Inauguracji można naleźć na stronie www.mps.v4sport.eu/inauguracja

 7. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i noclegu uczestników

 8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wytycznych organizatora w kontekście korzystania z urządzeń mobilnych w trakcie inauguracji oraz stosować się do zaplanowanego harmonogramu.

§ 8
Punktacja i nagrody

 1. W ramach szkolenia Manager Projektów Sportowych uczestnicy mogą wygrać atrakcyjne nagrody, a wśród nich:

  1. Wizyta studyjna w Sao Paulo, Brazylia - otrzymają dwie osoby

  2. Kurs wakacyjny w Akademii Ollerup w Danii - otrzyma jedna osoba

  3. Wyjazd na Światowy Kongres Ruchu (MoveCongress 2016) - otrzymają dwie osoby

  4. Staż w Fundacji V4Sport - otrzymają cztery osoby

  5. Szczegółowe informacje na temat nagród są dostępne na stronie www.mps.v4sport.eu/nagrody

 2. Aby otrzymać nagrodę, uczestnik musi zdobyć jak największą liczbę punktów podczas trzech semestrów – Junior, Senior i Ekspert. Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas całego szkolenia to 300, po 100 punktów za każdy z 3 poziomów. Nagrody otrzymają Uczestnicy szkolenia, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Prawo pierwszeństwa wyboru nagrody otrzymuje osoba z pierwszego miejsca w rankingu punktowym. Kolejne nagrody wybierają osoby z miejsc 2-9 wg kolejności rankingowej.

 3. Punkty będzie można otrzymać m.in. za wypełnienie karty oceny szkolenia, wypełnione testy online, nieobowiązkowe zadania domowe i inne aktywności. O możliwej liczbie punktów do zdobycia za konkretne zadanie uczestnicy będą każdorazowo informowani przed jego wykonaniem.

 4. Jeżeli uczestnik nie wybierze nagrody w odpowiednim terminie – to przechodzi ona na kolejną osobę z rankingu punktowego. Organizator nie rekompensuje w żaden sposób nagrody, która nie została wykorzystana przez Uczestnika.

 5. W przypadku takiej samej liczby punktów, Uczestnicy zostaną poproszeni o napisanie dodatkowej pracy, która zostanie oceniona przez wybranych trenerów prowadzących zajęcia.

§ 9
Prawa i obowiązki stron

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia szkoleń drogą elektroniczną.

 2. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za szkolenie w terminie, w kwocie oraz w sposób określony przez Organizatora.

 3. Organizator zastrzega, że materiały szkoleniowe udostępniane Uczestnikom szkolenia podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2006. Nr 90, poz. 631 ze zm. ). Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie oraz wszelkie inne formy korzystania z tych materiałów, wykraczające poza granice dozwolone prawem, są zabronione i podlegają odpowiedzialności karnej za naruszenie postanowień ww. ustawy.

 4. Organizator uprawniony jest do zablokowania dostępu do Szkolenia uczestnikowi, który korzysta z materiałów szkoleniowych objętych ochroną prawa autorskiego w sposób sprzeczny z prawem i niniejszym regulaminem.

 5. Organizator informuje o zakazie upubliczniania treści wszelkich materiałów – prezentacje, video etc. zawartych w bibliotece on-line projektu. Jakiekolwiek wykorzystanie treści zawartych w portfolio przy wystąpieniach publicznych lub zamieszczaniu w internecie i na osobistych kanałach społecznościowych uczestników musi być zgłoszone do Organizatora i potwierdzone jego ewentualną zgodą.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem